دکـوچنـي اختـرپـه منـاسبـت دافغـانسـتان داسـلامـي تحـريـک فـدائـې محــاذ دعاليـقـدرآميـر عمـرخـطاب حفظـه اللـه دمبـارکـې پيـغـام .

بسـم اللـه الـرحمن الـرحيـم * من کـان يـريـد حـرث الاخـرة نـزدلـه فـي حـرثـه ومـن کـان يـريـد حـرث

Read More