جنرال عبدالرازق او کندهاري چارواکي چا ووژل؟

جنرال عبدالرازق د خپل عمر لويه برخه د اشغالګرې امريکاه په خدمت او غلامي کې تیر کړ کوم وحشتونه او ظلمونه ئې، چې د امريکاه په امر د افغانستان پر مظلم او مسلمان ملت تر سره کړي او کوم مسلمانان، چې جنرال عبدالرازق په شهادت رسولي او یا ئې زندانونه پرې ډک کړي شمار ئې

Read More