قومندان مولوی محمد علم د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو

قومندان مولوی محمد علم  د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو
نن مازیگر 30 : 4 دقیق د نامعلومو کسانو نومه وړی قومندان د پاکستان کویټه ښارته ځیرمه د کچلاغ پوټی کلی کی وژلی دی، محمد علم د اختر محمد او متقی ښه وفاداره قومندان أو د خاک افغان په جگره کی مخکښه جنگیالی وه،
۱۳۹۴/۱۰/۱۷
01/08/2016

Facebook Comments

POST A COMMENT.