دلوي اختر پـه منـاسبـت دافغـانسـتان داسـلامـي تحـريـک فـدائـې محــاذ دعاليـقـدرآميـر عمـرخـطاب حفظـه اللـه دمبـارکـې پيـغـام

بسـم اللـه الـرحمن الـرحيـم * یاایهاالنبی جاهدالکفاروالمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبﺉس المصیر)) سورت التوبه 73آیت سورت التحریم 9آیت) ) ويـاړمنـو هيـوادوالـو ، دګونډوشوي استعمـار پـه وړانـدي دګـرمـو سنـګرو مجـاهـدينـو ، وروڼـو او خـوينـدو ،  السـلام عليـکم ورحمـة الله وبـرکـاتـه ! لوي اختـر مـومبـارک شـه ، عبـادات او دپـرور دګـار پـه وړانـدي ويـاړمنـه بنـدګـي او

Read More