اعــلاميـه

دافغـانسـتان اسـلامـي تحـريک فـدائي محـاذ دامـريکائـي ډرون هغـه حمـله تائيـدوي کومه چـي تيـره ورځ مـاپىـښين محـال په دريـو بجـو په يـوه ايلکـس ويګـو مـوټـر په بلوچسـتان سيـمه کـي تـرسـره شـوه چـي سپـاره دوه افغانان ناريـنه او دوه ښځيـنه مسـافـر پکښـي په شهـادت ورسيـدل .
ديادونـي وړده چـي نـوموړۍ بريـد چـي دبلـوچسـتان دالبـندين هـوائي ميـدان نه په ( ۱۵۰) کيلـومتـري کـي ايـران ته څـرمه دنوشکی احمـدوال سيـمه کـي ترسـره شوی ده معـلومه نـده چـي په نښـه شـوي خلک څـوک وه .
دافغـانسـتان اسـلامـي تحـريک فـدائي محـاذ په نـوموړۍ بـريد کـي داختـرمحمد منصـور د مـړينـي راپـورونه له وختـه مخکـې ګڼـي او دتائيـد دپاره يې تـردي مـهال څـه شـواهـد لاس کـښي نلــري .
(دفدائـي محاذ ویـانـد قـاری حمزه)
۱۳۹۵/۴/۴
05/22/2016

Facebook Comments

POST A COMMENT.