دکـوچنـي اختـرپـه منـاسبـت دافغـانسـتان داسـلامـي تحـريـک فـدائـې محــاذ دعاليـقـدرآميـر عمـرخـطاب حفظـه اللـه دمبـارکـې پيـغـام .

بسـم اللـه الـرحمن الـرحيـم *
من کـان يـريـد حـرث الاخـرة نـزدلـه فـي حـرثـه ومـن کـان يـريـد حـرث الـدنيـا نـٶتـه منهـا ومـاله فـي الاخـرة مـن نصيـب * ( الشـوراي 20 )
څـوک چـي دآخـرت کښـت او کـرونـده غـواړي مـونـږ دهغـه کښـت او کـرونـده کـي زيـاتـوالـي راولـو او څـوک چـي ددنيـا کښـت او کـرونـده غـواړي ، هغـه تـه ئـې لـه همـدي دنيـا څخــه ورکـوه خـو آخـرت کـي دهغـه هيـڅ بـرخـه نشتـه .
ويـاړمنـو هيـوادوالـو ،
دسـره استعمـار پـه وړانـدي ګـرمـو سنـګرو کـي پـرتـو مجـاهـدينـو ،
وروڼـو او خـوينـدو ، السـلام عليـکم ورحمـة الله وبـرکـاتـه !
کـوچنـي اختـر مـومبـارک شـه ، عبـادات او دپـرور دګـار پـه وړانـدي ويـاړمنـه بنـدګـي مـوقبـولـه شـي ، متـاء سـف يـم چـي پـداسـي حـال کـي کـوچنـي اختـر لمـانځـو چـي لامـو هيـواد اشغـال او قـدرت پـه ګـدي مـو لاسپـوڅـي زاغـان نـاسـت دي ، لامـو خـوينـدي او وروڼـه دصليبيـانـو اود هغـوي دايجنټـانـو پـه تـورو کـرغيـړنـو زنـدانـو کـي دي ، لامـو دهيـواد پـه هـر ګـوټ کـي ديتـيم چيغـي اود تـورسـرو مينـدو زړه بـوګنـونکـي فـريـادونـه دي .
غـواړم چـي لـه مـوقـع نـه پـه استفـاده يـوڅـو لنـډ عـرائـض يـرغلګـرو ، داخلـي کـاسـه پـاکـو او داسـلام تـربيـرغ نـه پـه استفـادي ايمـان پلـورونکيـو ايجنټـانـو تـه وړانـدي کـړم .
يـرغلګـرو تـه دتيـر پـه څيـر يـوځـل بيـا وايـو چـي مـاتـي او شکسـت مـو حتـمي ده مـه غـواړي چـي روانـه جګـړه او غميـزه طـولانـي شـي ، مـه غـواړي چـي دامـظلـوم اولـس نـورهـم دبـارود پـه لمبـو کـي وسـوزي ، مـه غـواړي چـي خپـل اولسـونـه او دنيـا وال مـو يـواځـي دسپيـرو تـابـوتـونـو شـاهـدان وي تـاسـي بلـه لاس تـه راوړنـه نشـي حاصلـولـي ، يـواځـي دومـره کولـي شـي دتيـرو (16) شپـاړلسـو کلـونـو پـه څيـر چـي لـه افغـانانـو هـوسـا او دازآدي ژونـد سـلب کـړي فقـط آيـا افغـانـان حق نلـري چـي پـدي ستـري نـړۍ کـي صـرف هـوسـا او ارآم ژونـد ولـري !
کـه غـواړي چـي پخپـل ملـت او زمـونـږ پـه ملـت رحـم اوکـړي اشغـال او زور واکـي تـه مـو دپـاي ټکـي کيـږدي او افغـانان پـريـږدي چـي پـه خپـله خـوښـه اسـلامـي نـظام او اسلامـي منتخـب حکـومت جوړکـړي .
دګـدي پـه سـر ناستـو زاغـانـو تـه وايـو تـرڅـو بـه دپـرديـو پـه چـوپـړ کـي اودهغـوي دطيـارو تـرسيـوري لانـدي ځـان مصـئـونـه ګڼـي ، تـرڅـو بـه د خپلـو وروڼـو او خـوينـدو د قتـل عـام پـه ډالـرو ځـانـونـه پـړسـوي او عيـاشـي دپـاره بـه ئـې پـه هنـدوسـتان او اروپـا کـي مصـرفـوي ، تـرڅـوبـه دقـدرت اود دشـرابـو پـه نيشـه کـي غـرق دملـت لـه وينـو او زګـرويـو خـونـد اخلـي دمجـاهـد او تـروريـست پـه نـامـه ، آيـا کلـه مـو دافکـر هـم کـړي چـي دهيـواد کـي کله هـم يـرغلګـرو خپلـو داخلـي ګـوډاګيـو سـره وفـانـده کـړي هميـش بـي اسـري او دملـت غـچ اخيستـونکـي رحـم تـه پـريښـي ، راشـي نـور دمـلت غيـږي او غـوښتنـو تـه راوګـرځـي ، دهغـوي سپيڅـليـو ارمـانـو سـره همغـږي شـي ، مـه غـواړي چـي دادپـرديـو پـه مټ کـرغيـړنـه جګـړه نـوره هـم طـولانـى شـي او بـي ګنـاه هيـوادوال مـو نـورهـم دبـارودو دلمبـو خـوراک شـي او داسـلام پـه نـامـه ايمـان پلـورونکيـو قـطري مليـشـو تـه وايـو تـرڅـوبـه دمجـاهـد او دمـدرسـي دسپيـڅلـي طالـب پـه نـامـه دامـريـکايـانـو ګټـي خـونـدي کـوي ، تـرڅـوبـه دخپـل نفـوذ پـه خـاطـر دايـران دپـاسـدارانـو او کـرمليـن ګټـي خـونـدي کـوي ، تـرڅـوبـه ځـانتـه پـه حـق ورکـولـو سـره دمـظلـومـو افغـانانـو وينـي ديـاغـي او مـرتـد پـه نـامـه تـويـوي ، آيـا دروژي پـه مبـارکـه ميـاشـت کـي دکـابـل ، خـوسـت او هلمنـد ستـري بمـي حملـي داسـلام پـه رڼـا کـي څنـګه تـوجيـح کـوي چـي پـه سلګـونـو بـي دفـاع او مـظلـوم اولـس مـو پـه خپلـو وينـو کـي ورغـاړوه ؟
آيـا کلـه مـو دافکـر هـم کـړي چـي دامـظلـومـي وينـي بـه يـوه ورځ جـوش راوړي او دفـرعـونيـانـو پـه څيـر بـه پکـي غـرق شـي ؟
هيـواد وال پـدي پـوه دي چـي قـطري چـارواکـو ابلـه ورځ پـه واضحـو جملـو وويـل چـي دقـطر دفتـر طالـب جنګيـاليـو تـه مـونـږ دامـريـکا پـه رسمـي غـوښتنـه ورکـړي او مصـارف يـې دامـريـکا (سي آئي اي ) لنـډوي آيـا بيـاهـم تـاسـي پـدي هـانـد يـاسـت چـي خپـله کـرغيـړنـه او کـرايـه شـوي څيـره دطالـب پـه سپيـن لبـاس کـي پټـه کـړي او دملـت پـه ستـرګـو خـاوري اودوړوي ، آيـاداشـونـي ده چـي پـه يـوه وخـت ټـول متضـاد بـادران خـوشحـالـه او ځـان ثـابـت قـدمـه ورتـه ثـابـت کـړي تـرڅـو هغـوي پـدي قـانـع او يـوه خولـه شـي چـي تـور زاغـان لـه قـدرتـه لـري او نـوي تـور زاغـان پـه سپينـو بڼـکـو کـي پـدي بيـچاره ملـت اومنـي ؟
راشـي لـدي اجيـري زنـدګـي او د ډالـرو لـدي اجـرت نـه تيـرشـي پـه خپلـو شتـو امکـاناتـو بسنـه اوکـړي دپـرديـو نـړيـوالـو سيـاستـونـو دپـاره نـور خپـل اولـس پـه وينـو کـي مـه لمبـوي ، دقـدرت دغـلا پـه خاطـر پټ مـذاکـرات پـه يـوه نـامـه اوبل نـامـه اروپـا ، خليـج او چيـن کـي ودروي هغـوي پـرتـاسـو دومـره ستـر باورنلـري هغـوي يـواځـي تاسـي دمصـروفـي آلـي او خپلـو جګـړيـزو ګټـو پـه خـاطـر استعمـالـوي ، پـه بنـدو کـوټـو کـي دبنـدو دروازو تـرشـاه پـټ مـذاکـرات افغـان مجـاهـد اولـس تـه قابل دقبـول نـدي افغـانـان يـواځـي بيـن الافغـانـي او پـه څـرګنـدو مـذاکـراتـو بـاورلـري او بـس .
هيـواد والـو تـه وايـم ، چـي انشـاءاللـه سـتاسـي وينـي او کـړاونـه بـه حـدر نـه ځـي ژرده چـي پـه يـوه خپلـواک او ازآد هيـواد کـي بـه دسـولـي او ارآمـي سـاه واخلـو ، سپيڅـلي مجـاهـديـن پـه سنګـرو کـي دي ، هيڅـوک نشـي کـولـي چـي ستـاسـو پـه وينـو او آهـونـو کـرغيـړنـه سـودا اوکـړي ، تـرهغـي بـه له سنګـرو پـورتـه نشـي تـرڅـو چـي ستـاسـو دخـوښي اسـلامـي نـظام نـوي راغلـي ، هـو انشـاء اللـه !
عمـرخـطاب
افغـانسـتان اسلامی تـحریک فـدائي مـحاذ
۱۳۹۶/۴/۳

Facebook Comments

Website Comments

POST A COMMENT.