قـطري مليـشـي + (کـي جـي بـي) دافغـانسـتان اسـلامـي تحـريک فـدائـې محـاذ (اعـــلاميـــه)

دقـدرت وږې قـطـري مليـشـه چـي پـدي بـريـالـي نشـوه چـي (سـي آي اي ) پـدي قـانـع کـړي چـي دکـابـل پـه اداري کـي دپـام وړ واک ورکــړي نـو (سـي آي اي) تـه دچيلنـج او زورنـي پـه خـاطـر دخپـل قـطري دفتـر لـه ادرسـه لـه (کـي جـي بـي) سـره يـې دپيـر او پلـور مـزي وغځـول ، تـرڅـو (سـي آي اي) تـه وښيـي کـه تـاسـو مـونـږ او زمـونـږ غـوښتنـو تـه ارزښـت ورنکـړي مـونـږ کـولاي شـو ستـاسـو پـرځاي داځـل دبـل بـادار پـه لټـه شـو او دازمـونـږه مشـروع حـق ده ، داچـي (سـي آي اي) بـه دتـرسـره کـړي سـرمـائـي بـاوجـود کـوم عکـس العمـل خپـل کــړي چـي لـه پخـوا نـه يـې پـه قـطري پـلانـټ ډيـر سـرمـايـه مصـرف کـړي او تـردي دمـه يـې دقطـري دفتـر ټـول مـالـي مصـارف پـرغـاړه دي نـده جـوتـه خـو (کـي جـي بـي ) چـي لـه پخـوا نـه يـې (سـي آي اي) سـره اړيـکـي لـه واوري زيـاتـي سـړي دي او دسـوريـه روان وضعيت او د(سـي آي اي ) لخـوا دبشـارالاسـد رژيـم لمنځــه وړل ورتـه يـوبـل سـرخـوګـي جـوړ شـوي سختـه لالهـانـده کــړي او پـدي هڅـه کـي ده څنګـه کـولاي شـي تـرڅـو امـريـکايـانـو وښيـي کـه تـاسـو زمـونـږ ګټـي تهـديـدوي مـونـږ هـم کـولاي شـو چـي پـه ډيـره کمـه بيعـه ستاسـو ګټـي وننګـوه ، فلهـذا دنـړي پـه مـارکيـټ کـي روسـانـو يـواځـي قطـري مليشـي اومينـدلـي چـي پـه ډيـر کـم اجـرت راضـي کيـږي ، روسـان اود هغـوي (کـي جـي بـي) چـي له امـريـکايـانـو سـره دمخـامخ ښکيلتيــا وړتيـانلـري نـو دداعـش لـه نـامـه نـه پـه استفـادي يـې لـه قـطري مليـشـو سـره خپـل اتحـاد اعـلان کـړ او افغـانستـان کـي دداعـش شتـون دځـان دتـوجيـح وړاوګـرځـولـه .
نـړۍ او هيـواد وال پـوهيـږي چـي بـادار او اجيـر يـې تـرشـاه څـه اهـداف لـري خـو دافغـانستـان اسـلامـي تحـريک فـدائـې محـاذ روسـانـو اود هغـوي نـويـو لاسپـوڅيـو تـه خبـر ورکـوي کـه روسـان مخـامخ دداعـش پـر ضـد لـه اجـرتـي مليشـوسـره اتحـاد قـائـم کـړ مـونـږ بـه هـرو مـرو دروسـانـو پـه مقـابـل کـي لـه داعـش نـه دفـاع تـرسـره کـړو چـي دا زمـونـږ دينـي وجيبـه او ايمـانـي تقـاضـاء ده .
مـونـږ دروسـانـو مـداخلـي چـي پـه هـرنامـه وي پـه کلکـو تـوريـو غنـدو ، زمـونـږ دهيـواد د377 کلنـۍ بـدبختـي اصلـي لامـل روسـان دي ، مـونـږ لـه روسـانـو دخپلـو وينـو قيمت غـواړو نـه لـه هغـوي سـره دوستـي ، مـونـږ کـه امـريـکايـان او دهغـوي دمتحـدينـو پـه مقـابـل کـي ايمـانـي پـاڅـون کـړي دامعنـانلـري چـي مـونـږ بـه نـور دروسـانـو پـه غيـږ کـي لـوبيـږو ، زمـونـږ ايمـان او هـويت مـونـږ تـه دا اجـازه نـه راکـوي چـي مـونـږ دغـربـي خـرس پـه مقـابل کـي قطبـي خـرس تـه دمـرستـو لمـن او غـوړوه .
قـطري دفتـر او قطـري مليشـو تـه وايـو چـي دقطبـي خـرس پـرځاي لـه خـدايـه مـرستـه او غـواړي دخـداي پـه نصـرت بـاور او اعتمـاد ولـري ، دامـظلـوم هيـواد ديـوبلـي جګـړي مـه قـربانـي کـوي ، روسـانـو دي ملـت ته امتحـان ورکـړي دخپلـو شـومـو غـريضـو پـه خـاطـر ازمـوئيل شـوي دوهـم ځلـي مـه ازمـائـي کنـه دبـرخليـک بـد عـواقب بـه يې اول لـه تاسـو کسـات واخلـي اودتيـرو غـريضـو پـه دود بـه مختـورن پـاتـي شـي ، نـه (سـي آي اي ) زمـونـږدوسـتان جوړيـداي شـي او نـه (کـي جـي بـي) اومـه ددوي دپـاره مظلـوم هيـواد وال شهيـدانـوي پـه يـوه نامـه اوبـل نـامـه کنـه تـاريـخ بـه مـو معـاف نکـړي !!
۱۴۳۸/۳/۳۰هـ ق
هــ ش ـــ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ 2016/30/12م

Facebook Comments

POST A COMMENT.